Stand reservering

aanmelden n.b.t.d. 2024

Reserveer uw standplaats voor de De Nationale Bull Terriër Dag 2024. We verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na het versturen van het inschrijfformulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om uw reservering te bevestigen. Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@nationalebullterrierdag.com.

Let op: Helaas hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. Een aanmelding biedt dus geen garantie op een plek. We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. In verband met de grote interesse adviseren wij u om u zo snel mogelijk aan te melden.

aanmelden Standhouder

Informatie

* andere afmetingen in overleg
Vermeld hier zo duidelijk mogelijk wat er gedoneerd wordt voor de loterij.
De bepalingen waaronder aan de Nationale Bull Terriër Dag kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Algemene Standhouder- en Sponsorbepalingen. Alle deelnemers moeten zich te allen tijde aan de Nederlandse en Europese wetgeving houden.

Organisatie
De Nationale Bull Terriër Dag wordt georganiseerd door Bull Terriër Gadgets (hierna te noemen: de organisatie). Het correspondentieadres is:

De Nationale Bull Terriër Dag
Visser-Roosendaalstraat 51
1606 XD Venhuizen
Telefoon: 06-48 63 36 90
E-mail: info@nationalebullterierdag.com
Website: www.nationalebullterierdag.com

Plaats en tijdstip
De Nationale Bull Terriër Dag vindt plaats op het terrein van Windhonden Renvereniging Amsterdam te Spaarndam op 23 april 2023.

Locatie De Nationale Bull Terriër Dag
Noorderweg 10
2064 KD Spaarndam

Openingstijden
De Nationale Bull Terriër Dag is voor bezoekers geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Voor standhouders is het terrein geopend van 1,5 uur vóór openingstijd tot 1,5 uur na sluitingstijd. Alle standhouders zijn verplicht hun stand vanaf een halfuur voor
aanvang van het evenement tot ten minste een half uur na sluitingstijd open en bemand te hebben.

Opbouw & demontage
De standopbouw vindt plaats op zondag 23 april tussen 7.30 uur en 09.00 uur. Indien u eerder wilt beginnen met opbouwen kunt u hierover contact opnemen met de organisatie. Auto’s mogen deze dag het terrein op om te laden en te lossen.

Demontage van de stands moet plaatsvinden op zondag 23 april van 17.00 tot 18.30 uur. Na 18.30 uur dienen alle standplaatsen ontruimd te zijn. Eventuele achtergebleven stands en/of materialen worden voor rekening van de betreffende standhouders verwijderd. Het is de bedoeling dat u uw standplaats na afloop van het evenement achterlaat zoals u het aantreft bij de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de standplaats worden in rekening gebracht.

Aanleveren bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens worden voor en tijdens de Nationale Bull Terriër Dag gebruikt voor een aantal PR zaken. Uw naam wordt bijvoorbeeld genoemd in de standhouderlijst op de website, www.nationalebullterierdag.com, en in het programmaboek. Naar deze gegevens wordt gevraagd op het inschrijfformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig aandragen van uw gegevens.

Parkeren
U kunt gratis parkeren op de aangewezen standhouders parkeerplaats op het terrein. Voor 9.00 uur kunt u met uw auto het terrein op rijden en lossen bij uw stand.

Bewaking en verzekering
U bent zelf verantwoordelijk voor uw standplaats, wij adviseren u dan ook om kostbare spullen veilig op te bergen dan wel af te voeren. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van goederen en andere zaken van standhouders.

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen en/of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement. U vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Wij adviseren u dan ook om kostbare spullen veilig op te bergen dan wel af te voeren. U bent aansprakelijk voor en verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toe doen of nalatigheid van u, uw personeel of aan u gelieerde personen dan wel door het door u geëxposeerde, wordt veroorzaakt. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving. Mogelijke aansprakelijkheid van organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Onderhuur
Het is niet toegestaan een gereserveerde standplaats door te verhuren aan derden dan wel promotiemateriaal en/of flyers van derden te verspreiden vanuit uw stand of op andere plaatsen op het terrein. Indien u graag een standplaats wilt delen met een ander bedrijf, neem dan contact op met de organisatie voor de mogelijkheden.

Slipkettingen verbod
Tijdens de Nationale Bull Terriër Dag geldt een verbod op het gebruik van een slipketting, prikhalsband of elektrische halsband. Het is daartoe dan ook verboden deze in de stand te koop aan te bieden dan wel te promoten.

Dranken en etenswaren
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van de organisatie dranken en etenswaren te verkopen of gratis weg te geven tijdens de Nationale Bull Terriër Dag. Voor deelnemers, die dranken en/of etenswaren in de handel brengen en door hen in de stand worden geëxposeerd, dan wel voor demonstratiedoeleinden zijn benodigd, gelden andere bepalingen. Verkoop voor consumptie ter plaatse is niet toegestaan. Het laten proeven en keuren van niet volledige consumpties (monsters) is voor deze categorie deelnemers wel onder voorwaarden toegestaan, waarbij de deelnemer de terzake geldende overheids- en andere voorschriften volledig dient te respecteren.

Flyeren en ballonnen
Het flyeren van reclamemateriaal mag alleen gebeuren vanuit uw standplaats. Flyeren op andere plaatsen op het terrein is niet toegestaan. Dit geldt niet voor sponsoren waarmee vooraf specifieke afspraken zijn gemaakt.
In verband met de veiligheid van de dieren op het terrein is het niet toegestaan ballonnen uit te delen.

Demonstraties en geluid
Ten einde overlast van enig soort te voorkomen is het de standhouder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisatie: het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren.

Afval
De standhouder draagt er zorg voor, dat afval in de daarvoor bestemde containers wordt gedeponeerd. U bent verplicht uw standplaats gedurende het gehele evenement in goede staat en schoon te houden. Na afloop van het evenement dient u de standplaats schoon achter te laten. Indien u op dit punt in gebreke blijft, dan zal de organisatie op uw kosten de afvoer verhalen.

Waarborg
De standhouder dient een waarborgsom te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De hoogte van de waarborg ligt aan de gekozen standplaats. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur.

Vorm van stand
- Eigen kraam/partytent 3x3 meter, Waarborg €50,-
- Eigen kraam/partytent 4x3 meter, Waarborg €75,-
- Eigen kraam/partytent 6x3 meter, Waarborg €100,-
- Andere afmeting in overleg

De standhouder krijgt uiteraard de borg geheel terug bij het achterlaten van een schone en onbeschadigde standplaats. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de standplaats worden verrekend met de borg. Het duurt tussen de vijf en vijftien werkdagen om uw borg terug te krijgen.

Algemene annuleringsvoorwaarden
Indien u genoodzaakt bent uw standplaats te annuleren, dan worden hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht. Deze betreffen tot twee maanden voor het evenement 10% van de waarborg, tot één maand voor het evenement 25% van de waarborg, minder dan één maand voor het evenement 50% van de waarborg en twee weken voor aanvang het volledige bedrag. Annulering dient schriftelijk te
gebeuren.

Bepalingen van orde
U dient zich te allen tijde als een goed standhouder te gedragen en u te richten naar de aanwijzingen van de organisatie en/of de locatie verhuurder. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van organisatie is het de standhouder niet toegestaan om op of aan het event dan wel aan het gebouw waarbij het event zich bevindt of de hekken welke om het gebouw staan of de eigen toegangsweg, reclame te maken of anderszins promotionele activiteiten te ontplooien.

Voor het gebruik van de naam en/of logo van de organisatie heeft de standhouder voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van de organisatie. De organisatie is gerechtigd om aanwijzingen te geven over de wijze waarop publiciteitsaanduidingen zullen worden uitgevoerd.

De standhouder draagt er zorg voor dat noch in het event noch op het parkeer- en/of buitenterrein:
- Bedwelmende middelen aanwezig zijn;
- Wapens en/of munitie, in de zin van de Wet Wapens en Munitie aanwezig zijn;
- Foto-, video- en/of geluidsopname worden gemaakt.

De organisatie heeft het recht om aan de standhouder dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in, aan of op het event als mede ten aanzien van het gebruik van de locatie, het parkeer- en/of buitenterrein. Het is de standhouder niet toegestaan overlast te veroorzaken.

Geschillen
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na de eventdag in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via 06-48 63 36 90 of info@nationalebullterierdag.com.

Een standplaats is geheel gratis! Wel vragen wij u om een waarborgsom en een (kleine) donatie voor de loterij. 

Waarborg

De standhouder dient een waarborgsom te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De hoogte van de waarborg ligt aan de gekozen standplaats. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur.
De standhouder krijgt uiteraard de borg geheel terug bij het achterlaten van een schone en onbeschadigde standplaats. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de standplaats worden verrekend met de borg. Het duurt tussen de vijf en vijftien werkdagen om uw borg terug te krijgen.

Algemene annuleringsvoorwaarden

Indien u genoodzaakt bent uw standplaats te annuleren, dan worden hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht. Deze betreffen tot twee maanden voor het evenement 10% van de waarborg, tot één maand voor het evenement 25% van de waarborg, minder dan één maand voor het evenement 50% van de waarborg en twee weken voor aanvang het volledige bedrag. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Plattegrond

Extra aandacht voor uw bedrijf

Alle aangemelde standhouders worden met naam vermeld op onze website. Dit geeft de bezoeker inzicht in wat de standhouder aanbiedt. De vermelding zal tot het volgende evenement online blijven staan.

Inclusief:

  • Bedrijfsnaam
  • Logo of afbeelding van het bedrijf
  • Adres- en contactgegevens
    Link naar eigen website en/of social media
  • Tekst over bedrijf en/of producten
  • Eventuele aanbieding die geldig is tijdens de Nationale Bull Terriër Dag
Scroll to top